ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ นิคมทัศน์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สำรวจพรรณพืช,การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ,การควบคุมวัชพืชและศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจากพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เอมอร วันเอก

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนฟิสิกส์,การสอนครูวิทยาศาสตร์,การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์คชรัตน์ ภูฆัง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม,การศึกษาและการฝึกอบรม,ความหลากหลายของนก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ลาภมาก

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานของเห็ดรา,การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์,สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการมลพิษ/กากของเสีย,การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง,การบำบัดน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มาตรฐานต่าง ๆ (อย., ISO/IEC 17025, 17065:2012, 17021-1 และ ISO 9000:2015),อบรมพัตนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP,การพัฒนาระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,การวางแผนและควบคุมการผลิต,การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กานต์ธิดา ไขยมา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาตำรับอาหาร (อาหารไทย และอาหารนานาชาติ) ,การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิญญาพงษ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,การหมักด้วยจุลินทรีย์,การสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยปฏิกิริยาชีวภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม