อาจารย์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี,อนุภาคนาโน,การวิเคราะห์ทางเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย