นางสาวพิมาย วงค์ทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิมาย วงค์ทา