อาจารย์กฤษณะ​ คำฟอง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สาธารณสุข,การจัดการทรัพ​ยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม,สิ่งแวดล้อมศึกษา​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนากร ธนวัฒน์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกกำลังกาย,การดูแลผู้สูงอายุ,การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและกายภาพบำบัด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กิตติ์ คุณกิตติ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ,จิตวิทยาการออกกำลังกาย,จิตวิทยาการกีฬา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยาลุ่มน้ำ,ระบบวนเกษตร,การจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิชิต พวงภาคีศิริ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น,ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม