อาจารย์พัชรี มณีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Statistical analysis,Probability and Statistical inference with application to medical and climate data,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พัชรี มณีรัตน์