นายสุทธิพันธุ์ แดงใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแปรรูปผลไม้-เนื้อสัตว์,การยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุทธิพันธุ์ แดงใจ