นายพิบูลย์ ชยโอว์สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เชนเชอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิบูลย์ ชยโอว์สกุล