ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Business Management , Marketing, ระเบียบวิธีวจัยทางธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ