นางจันทร์สุดา คำขัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาชีวศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางจันทร์สุดา คำขัติ