ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญญา ทองสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สถิติศาสตร์ การออกแบบการทดลอง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญญา ทองสุข