อาจารย์ปริญญา บัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน,เทคโนโลยีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์,เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริญญา  บัญญัติ