อาจารย์สุภัญชลี อ้นไชยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจ,ด้านงานบริการ,ด้านการจัดการความรู้ (KM)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภัญชลี  อ้นไชยะ