อาจารย์สุนทรีย์ รอดดิษฐ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุนทรีย์  รอดดิษฐ์