นายวสันต์ ปวนปันวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเมืองการปกครอง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวสันต์ ปวนปันวงศ์