นายศิวัช ตั้งประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอนินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศิวัช ตั้งประเสริฐ