นางรินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางรินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์