อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Electronics, Print Circuit Board, Embedded System.

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล