อาจารย์พิมรินทร์ คีรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Information technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิมรินทร์ คีรินทร์