อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ, การสอนพลศึกษา, กิจกรรมทางกาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง