นายเทิดศักดิ์ อาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Materials

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเทิดศักดิ์ อาลัย