ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาศสกุล​ ภักดีอาษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบำบัดมลพิษ,การจัดการสิ่งแวดล้อม,อุตสาหกรรมสีเขียว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาศสกุล​ ภักดีอาษา