ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์