อาจารย์จันจิรา วิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สุขภาพ ประชากร การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จันจิรา วิชัย