อาจารย์กริชชัย ขาวจ้อย

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 2.การลดต้นทุนและของเสียในอุตสาหกรรม 3.การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม