นางมยุรี พรหมเทพ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
;วิทยากรทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายบัณฑิต บุษบา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสรัชนุช บุญวุฒิ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางระบบบัญชีและการวางแผนภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางกาญจนา คุมา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและแผนงานวิจัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายแดน กุลรูป

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านการจัดการกำไร (Earnings management)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม