นายไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยเชิงพื้นที่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายไพฑูรย์ อินต๊ะขัน