นายบัณฑิต บุษบา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายบัณฑิต บุษบา