ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์พัฒนา ยุทธศาสตร์และการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การค้าชายแดน และ บริบทสังคมสูงวัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จินดาภา ลีนิวา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี สมรรถนะการปฏิบัติงาน บรรยาการในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มูลค่าเพิ่ม , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , สินค้าเกษตร, พลังงานและพลังงานทดแทน , ขยะ , ป่าไม้ ไฟป่า ฝาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1. การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนกำลัง/แผนปฏิบัติการ 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน 4. การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ 5. การติดตามและประเมินผลโครงการ 6. รายงานผลการประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มูลค่าเพิ่ม , การพัฒนาชุมชน , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ , การจัดการขยะ , พลังงาน , ไฟป่า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม