อาจารย์นาวา มาสวนจิก

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ,บริหารธุรกิจ,การบริการชุมชน,การจัดการเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ยางคำ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ด้านการตรวจสอบ ด้านการบริหาร และด้านสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางกุณฑีรา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
หลักการบัญชี การภาษีอากร การบัญชีต้นทุน การวิจัยในเชิงพื้นที่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กัลยรัตน์ คำพรม

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการระบบสารเพื่อการจัดการ,จริยธรรมคอมพิวเตอร์,โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม