ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านปฐพีศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์