นางฐิฏิกานต์ สุริยะสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดทำงบการเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางฐิฏิกานต์ สุริยะสาร