ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แบบจำลอง Conjoint Analysis แบบจำลอง VAR แบบจำลอง ECM แบบจำลอง ARIMA แบบจำลอง ARIMAX แบบจำลอง Path Analysis แบบจำลอง SEM แบบจำลองการถดถอยโลจิสติก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปัณณทัต กัลยา

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างกลยุทธของชุมชนในประเด็นเพื่อการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม