อาจารย์อรรถพล จรจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อรรถพล จรจันทร์