นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Research methodology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์