นายณัฐวุฒิ ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณัฐวุฒิ ปัญญา