นายอภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์