นางสาววิบูลพร วุฒิคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิบูลพร วุฒิคุณ