ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เพชระบูรณิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์  เพชระบูรณิน