ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล รอดแก้ว

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พหุวัฒนธรรม, สังคมศาสตร์การแพทย์, วัฒนธรรมศาสตร์/เพลงพื้นบ้านและศิลปะพื้นบ้าน, การจัดการสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม