นายพัชระ นาเสงี่ยม

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เหมืองข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาแอพลิเคชั่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางเกศดาพร

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงาน อบแห้ง เธอร์โมอิเล็กทริค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวิรัตน์ จำนงรัตนพันธุ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การดูแลสิ่งแวดล้อม,กระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อม,ระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม