ดร.ตรีนุช เอลลิส

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานแสงอาทิตย์,ฟิสิกส์บรรยากาศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม