นายอภิศักดิ์ จักรบุตร

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสำรวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยา และธรณีพิบัติภัย พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนเรศ ขำเจริญ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม