นางสำเริง นราแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุศาสตร์และวัสดุนาโน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสำเริง นราแก้ว