ดร.สุชีวัน อินทุ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวัสดุศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุชีวัน อินทุ่ง