นางสาวพิมผกา โพธิลังกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิมผกา โพธิลังกา