นางสาวพรชนก บุญลับ

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุลินทรีย์ย่อยสลายพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นวรัตน์ มีชัย

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สมุนไพรไทย, การดูแลผู้สูงอายุ, ตัวอักษรในคัมภีร์แพทย์ศาสตรสงเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม