นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Epidemiology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์