ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวุฒิ นิยมวงษ์

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา/แอคติโนมัยสีท/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/การหมักแอลกอฮอล์/การสอนวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม