ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ ตันเรือน

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ , การแยกบริสุทธิ์สารสำคัญในพืช, เอนไซม์เทคโนโลยี, Bioconversion (การเปลี่ยนเชิงชีวภาพ), Plant tissue culture, เทคโนโลยีชีวภาพ/ชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม