นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนและจัดกิจกรรมปฏิบัติการสอนเคมีเชิงประยุกต์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดดอกไม้ งานประดิษฐ์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การผสมเครื่องดื่ม Cocktail & Mocktail

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Social Media, การออกแบบโดยใช้โปรแกรม adobe photoshop, ออกแบบและดีไซน์สื่อประชาสัมพันธ์, Flash Acrion Script, Computer Graphics Software , โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, Database System, System Analysis and Design

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุวิมล ทองแกมแก้ว

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 การทำมาตรฐานสมุนไพรpharmacognostic specification , แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม